Súdny znalec v odbore strojárstvo, odvetviach: stroje a zariadenia na všeobecné účely, odhad hodnoty strojových zariadení, energetické strojové zariadenia, hnacie stroje. Ing. Vojtech Andor

Znalec v odbore strojárstvo, odvetviach: stroje a zariadenia na všeobecné účely, odhad hodnoty strojových zariadení,poľnohospodárska a lesnícka technika.

 

Zobraziť celý profil

Dohoda o vykonaní ohodnotenia na diaľku (online ohodnotenie)

 


1.) Zadávateľ čestne prehlasuje, že všetky údaje poskytnuté znalcovi sú pravdivé, fotodokumentácia je

      zhotovená  ku dňu vyžiadania posudku a je totožná so skutočnosťou, fotky nie sú žiadnym spôsobom      

      upravované. Predložené dokumenty preukazujúce skutkový technický stav hodnoteného objektu sú

      pravdivé a súhlasia  s dokladmi vedenými zadávateľom. Merné veličiny, pracovný čas, zmennosť a

      pracovný režim hodnoteného objektu je podložený skutočnými údajmi. Uvedené údaje na doklade o

      nadobudnutí majetku sú pravdivé a nezmenené. 

2.) V prípade neposkytnutia vyžiadaných údajov, ich utajením, zmenou oproti skutočnosti zadávateľ berie na

      vedomie, že posúdenie hodnoty objektu alebo technického stavu nesúhlasí so skutočnosťou a je si

      vedomí následkov konania.

3.) Objednávka sa stáva záväznou po doručení všetkých vyžiadaných údajov znalcovi objednávateľom a tiež v

      prípade vzájomnej dohody o poskytnutí platobného preddavku - záleží od hodnoty posudku.

4.) Znalecký posudok je doručený zadávateľovi doručený dvomi spôsobmi:

       -listinnej vo forme listovej zásielky doručenej do vlastnej rúk zadávateľovi

       -elektronickej na e-mailovú adresu uvedenú zadávateľom vo formáte PDF

5.) Zadávateľ sa zaväzuje uhradiť posudok znalcovi ihneď po odsúhlasení v elektronickej formy  prevodom   

      na  účet znalca 1916589251/0200, po obdržaní úhrady bude poslaný originál znaleckého posudku v 

      listinnej  forme Slovenskou poštou do vlastných rúk na adresu uvedenú zadávateľom, ak nie je dohodnuté 

      inak.

6.) V prípade náročného posudzovania si znalec vyhradzuje právo vyžiadať preddavok za znalecký úkon, výška

      preddavku je dohodnutá individuálne na základe dohody oboch strán

7.) Znalec sa zaväzuje vykonať posudok v stanovenom termíne, ktorý bol vopred dohodnutý oboma stranami

8.) Znalec prehlasuje že je riadne poistený proti škodám spôsobeným z výkonu a činnosti a poistné má 

     riadne uhradené

9.) Znalec prehlasuje, že znalecký posudok vykoná v súlade zákonom 382/2004 o znalcoch tlmočníkoch a

      prekladateľoch 

10.) Znalec prehlasuje, že vyúčtovanie znalečného je účtované v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti

        Slovenskej republiky 491/2004